LOGO

Technologie dla Firm

VARSAVIA sp.z o.o.

Rydygiera 8 bud.3A

01-793Warszawa Żoliborz

(wjazd:Anny German12)

+48 22 839-48-85

Pobierz regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) usługodawca: Technologie dla Firm VARSAVIA sp. z o.o. ustanawia ten regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnych za pomocą witryny internetowej www.varsavia.pl (zwany dalej "Regulaminem"), który określa w szczególności:

a) Typy usług świadczonych drogą elektroniczną.

b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

d) tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną;

e) ochronę danych osobowych;

f) ochronę praw własności intelektualnej;

g) odpowiedzialność stron.

§ 2
Definicje

1. Na potrzeby Regulaminu ustala się znaczenie następujących terminów:

a) Usługodawca - Technologie dla Firm VARSAVIA sp. z o.o. zarejestrowana pod numerem REGON: 147133342 i NIP: 5252580732 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000500418, z siedzibą w Warszawie 01-793 ul. Rydygiera 8 bud. 3A lok. 1;

b) Serwis - zbiór stron www dostępnych pod adresem http://varsavia.pl będący systemem dokumentów HTTP, skryptów PHP, grafik, plików PDF oraz innych dokumentów o podobnym charakterze powiązanych ze sobą;

c) Usługobiorca - każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z którejkolwiek części Serwisu;

d) Usługi – usługi określone w rozdz.1 art.4 ustawiy z dnia 18 lipca 2002 r. „O świadczeniu usług drogą elektroniczną” (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 );

e) Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) - stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy i przeznaczone są do wykorzystania przez Serwis. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

f) Rejestracja – jednorazowy proces polegający na podaniu przez Usługobiorcę swoich danych osobowych wymienionych w §7 pkt.5 w celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umożliwiający mu korzystanie z Usług wymienionych w §3 pkt. 3 oraz pkt.4. Podczas Rejestracji Usługobiorca podaje również hasło, które będzie umożliwiało mu Logowanie do Serwisu. Rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.

g) Logowanie – proces, podczas którego Usługobiorca podaje swój NIP lub e-mail oraz hasło podane podczas Rejestracji i tym samym potwierdza swoją tożsamość a co za tym idzie fakt zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i uzyskuje dostęp do Usług wymienionych w §3 pkt.3 oraz pkt.4.

§ 3
Typy usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Usługodawca zamieszcza za pośrednictwem Serwisu informacje o:

a) swojej ofercie sprzedaży towarów oraz na świadczone usługi;

b) technicznych aspektach instalacji, użytkowania, konserwacji i naprawach sprzedawanych przez Usługodawcę towarów;

c) regulacjach prawnych dotyczących instalacji, użytkowania i konserwacji sprzedawanych przez Usługodawcę towarów;

d) danych umożliwiających kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty z przedstawicielami Usługodawcy;

e) aktualnych danych Usługodawcy. W szczególności: danych rejestrowych, kontach bankowych, telefonach, adresach e-mail.

2. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy indywidualną komunikację z odpowiednim działem Usługodawcy przy pomocy komunikatorów internetowych Skype oraz Gadu-Gadu oraz wyrażenie swojej opinii o Usługodawcy za pomocą serwisu internetowego Facebook.

3. Usługobiorca udostępnia w ramach Serwisu narzędzia umożliwiające składanie zamówień oraz zawierania na odległość umowy sprzedaży. W szczególności udostępnia system wirtualnego koszyka oraz formularz zamówienia. Zasady składania zamówień, zakupu, dostawy i reklamacji zakupionych towarów reguluje oddzielny „Regulamin zakupów towarów i usług”.

4. Usługodawca udostępnia za pomocą Serwisu na żądanie Usługobiorcy informacje dotyczące:

a) podanych danych podczas Rejestracji przez Usługobiorcę oraz umożliwia ich zmianę;

b) zamówień na towary i usługi złożonych przez Usługodawcę oraz informacje o ich realizacji;

c) w przypadku gdy Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy usługi serwisu urządzeń fiskalnych, dane dotyczące tych urządzeń, dokonanych i dokonywanych napraw, dokonanych przeglądów tych urządzeń oraz terminu wykonania następnego przeglądu.

§ 4
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Korzystanie z Usług wymienionych w §3 jest bezpłatnie.

2. Usługobiorca by korzystać z Serwisu musi spełnić następujące warunki techniczne:

a) posiadać połączenie z siecią Internet;

b) do przeglądania Usług używać przeglądarki internetowej Chrome w wersji co najmniej 5.0 lub Firefox w wersji co najmniej 3.6 lub Opera w wersji co najmniej 11.00 lub Internet Explorer od wersji 9.0 lub Safari od wersji 5.0. Przeglądarka musi posiadać włączona obsługę Java Script a w przypadku korzystania z usług wymienionych w §3 w pkt. 3 oraz pkt.4 włączoną także obsługę Plików Cookies;

c) do przeglądania Usług używać monitora o rozdzielczości minimum 1024x768.

3. Udostępnianie Usług, o których mowa w §3, następuje na indywidualne żądanie Usługobiorcy, poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL, przy czym:

a) do korzystania przez Usługobiorcę z Usług wymienionych w §3 w pkt. 1 oraz pkt.2 nie jest konieczne dokonanie Rejestracji lub Logowania w Serwisie,

b) do korzystania przez Usługobiorcę z Usług wymienionych w §3 w pkt. 3 oraz pkt.4 jest konieczne dokonanie Rejestracji lub Logowania w Serwisie.

4. Zasady umieszczania przez Usługodawcę Plików Cookies na urządzeniu końcowym Usługobiorcy reguluje załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu o nazwie: „Zasady stosowania Plików Cookies” i stanowiący jego integralną część.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu.

§ 5
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie, dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

2. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z wybranej usługi.

3. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, usług o których mowa w §3 pkt. 1 oraz pkt.2, rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron poprzez opuszczenie przez Usługobiorcę Serwisu.

4. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, usług o których mowa w §3 pkt. 3 oraz pkt.4 następuje w przypadkach:

a) złożenia oświadczenie woli przez Usługobiorcę na adres e-mail: biuro@varsavia.pl lub listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy;

b) naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu;

c) braku Logowania Usługobiorcy przez okres 5 lat liczonych od ostatniego Logowania.

5. Skutki prawne zakończenia korzystania z usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi i okoliczności faktyczne.

§ 6
Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług.

2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);

b) szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

4. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie do 14 dni od ich otrzymania.

5. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

§ 7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach Regulaminu.

3. Udostępnienie danych osobowych przez Usługobiorcę ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną.

4. Podczas korzystania przez Usługobiorcę z Usług, o których mowa w § 3 pkt. 1 oraz pkt.2,

Administrator danych, o którym mowa w § 7 pkt.1, zbiera i przetwarza następujące dane:

a) adres IP z jakiego Usługobiorca nawiązał połączenie z Usługą;

b) typ i wersję przeglądarki internetowej za pomocą, której została wyświetlona Usługa;

c) adres URL wywołanej Usługi;

d) data i godzina kiedy miało miejsce wywołanie Usługi.

5. Podczas Rejestracji niezbędnej do korzystania przez Usługobiorcę z Usług, o których mowa w § 3 pkt. 3 oraz pkt.4, Administrator danych, o którym mowa w § 7 pkt.1, zbiera i przetwarza następujące dane:

a) nazwa firmy i/lub imię i nazwisko Usługobiorcy;

b) adres firmy i/lub zamieszkania Usługobiorcy;

c) adres do wysyłki Usługobiorcy;

d) adres e-mail Usługobiorcy;

e) NIP Usługobiorcy;

f) REGON Usługobiorcy;

g) telefon Usługobiorcy;

h) adres IP z jakiego Usługobiorca nawiązał połączenie z Usługą;

i) typ i wersję przeglądarki internetowej za pomocą, której została wyświetlona Usługa;

j) adres URL wywołanej Usługi;

k) data i godzina kiedy miało miejsce wywołanie Usługi.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w §7 pkt.4 oraz pkt.5, jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Usługodawcą a Usługobiorcą, jak również ze względu na właściwość świadczonych przez usługodawcę usług lub sposobu ich rozliczenia.

7. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być udostępnione:

a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b) innym osobom i podmiotom ale tylko jeśli wymagają tego przepisy prawa.

8. Usługodawca nie może wykorzystywać danych osobowych, o których mowa w §7 pkt.4 oraz pkt.5 do wysyłania informacji, których Usługobiorca nie zamawiał.

9. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

10. Usługobiorcom przysługuje prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Usługodawcą;

b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Usługodawcy;

c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane - w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Usługodawcy.

11. Po rozwiązaniu umowy, o których mowa w §5 pkt.3, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych, za wyjątkiem tych danych, które są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług.

12. Po rozwiązaniu umowy, o których mowa w §5 pkt.4, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług.

§ 8
Ochrona praw własności intelektualnej

1. Usługodawca oświadcza, że w związku ze świadczeniem usług udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim i materiały opatrzone znakami towarowymi.

2. Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem witryn serwisu co zapewnia Usługodawcom możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.

Załącznik nr.1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną

„Zasady stosowania Plików Cookies”

1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Usługobiorcy Pliki Cookies jest Usługodawca.

2. Uzyskującym dostęp do Plików Cookies jest Usługodawca oraz współpracujący z nim reklamodawcy oraz partnerzy.

3. Pliki Cookies są wykorzystywane w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Usługobiorcy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) utrzymanie sesji Usługobiorcy, dzięki której Usługobiorca nie musi na każdej Usłudze ponownie dokonywać Logowania;

c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

4. Usługobiorca może nie wyrazić zgody na zamieszczanie przez Usługodawcę Plików Cookies lub je ograniczyć. W celu skorzystania z tego uprawnienia musi skonfigurować swoją przeglądarkę wykorzystywaną do korzystania z Usług, tak aby uniemożliwiała umieszczanie Plików Cookies.

5. Usługodawca informuje, że rezygnacja lub ograniczenie stosowania Plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. W szczególności oznacza niemożność skorzystania przez Usługobiorcę z Usług wymagających Logowania wymienionych w §3 pkt.3 oraz pkt.4 Regulaminu, którego niniejszy załącznik stanowi integralną część.

„Zasady stosowania Plików Cookies”

1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Usługobiorcy Pliki Cookies jest Usługodawca.

2. Uzyskującym dostęp do Plików Cookies jest Usługodawca oraz współpracujący z nim reklamodawcy oraz partnerzy.

3. Pliki Cookies są wykorzystywane w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Usługobiorcy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) utrzymanie sesji Usługobiorcy, dzięki której Usługobiorca nie musi na każdej Usłudze ponownie dokonywać Logowania;

c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

4. Usługobiorca może nie wyrazić zgody na zamieszczanie przez Usługodawcę Plików Cookies lub je ograniczyć. W celu skorzystania z tego uprawnienia musi skonfigurować swoją przeglądarkę wykorzystywaną do korzystania z Usług, tak aby uniemożliwiała umieszczanie Plików Cookies.

5. Usługodawca informuje, że rezygnacja lub ograniczenie stosowania Plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. W szczególności oznacza niemożność skorzystania przez Usługobiorcę z Usług wymagających Logowania wymienionych w §3 pkt.3 oraz pkt.4 Regulaminu, którego niniejszy załącznik stanowi integralną część.